Algemene Voorwaarden Van Lef Therapie

Artikel 1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Lef Therapie, gevestigd te Gaanderen,
  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54535476
  Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2.      Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 1. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.      Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 1. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.leftherapie.nl
 2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 4.      Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

Artikel 5.      Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen.
 2. Indien een sessie niet op tijd kan beginnen, betekent dit niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip.
  Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, kan dit tot 24 uur van te voren middels mail, app of telefonisch.
 4. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het 50% van het tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Bij niet komen opdagen (no show) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.
 6. De Opdrachtnemer dient de hygiëne regels in acht te nemen. Er kan alleen gemasseerd worden op een schone huid en tijdens de massage blijft het ondergoed ten aller tijden aan.

Artikel 6.      Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.leftherapie.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7.      Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer dient aansluitend van de sessie contant of per pin betaald te worden.

Artikel 8.      Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan
  Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit
  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.

Artikel 10.      Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
 3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.leftherapie.nl
  Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

Artikel 11.      Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van
  Opdrachtnemer; www.leftherapie